قدم دوم در یادگیری زبان یادگیری لغات می باشد.شما بدون شناخت کلمات نمی توانید به زبان مورد نظر حرف بزنید.پس از قبل از اینکه بخواهید به یادگیری هر زبانی بپردازید باید لغات آن زبان بخصوص لغات مهم و کلیدی آن زبان را بخوبی یاد بگیرید درک خوبی از لغات و معنی آنها داشته باشید.و البته پیشنهاد میکنیم ابتدا به یادگیری لغات کلیدی و مهم بپردازید