خیلی کم فارسی زبانی را می‌بینید که بتواند گرامر زبان خودش را توضیح بدهد. هنوز هم تفاوت ماضی استمراری و حال ساده و ماضی بعید و غیره را خیلی‌ها نمی‌دانند. به نظر می‌رسد یادگیری گرامر به صورت مجموعه‌ای از فرمول‌ها، کاری بسیار زمان‌ بر و کم خاصیت باشد.در ضمن به شدت «فرار» محسوب می‌ باشد. ما در زبان مادری خودمان، گرامر را از روی زشتی و زیبایی جملات می‌فهمیم. "دلم خواهد خواست برویم غذا می‌خوردیم!" جمله‌ نادرستی می باشد. نه فقط به دلیل عدم تطبیق زمان افعال. بلکه به دلیل اینکه این جمله "زشت" است و ما تا کنون آن را ندیده‌ایم.

برای یادگیری گرامر پیشنهاد میکنم،هر روز یک پاراگراف متن انگلیسی را از روی کتاب یا مجله یا اینترنت، بازنویسی کنید. با این کار به تدریج ذهنتان قضاوتی در مورد زشت و زیبا بودن جملات پیدا می‌کند که می‌تواند در درست‌تر حرف زدن به شما کمک بسزایی کند.